کولینز دریافتند که توجه به ژرمپلاسم گیاهان در طول نگهداری آنها، جهت پیشبینی پتانسیل ژنتیکی و استفاده از آن در برنامههای اصلاحی ضرووری است (مور و کولینز، ۱۹۹۳)۱۳. در استان خراسان شمالی عدس با سطح کشت ۲۱۳۱۲ هکتار که ۲۰۹۰۰ هکتار آن دیم میباشد و با مقدار تولید ۸۳۶۳ تن بیشترین تولید و سطح کشت در بین سایر حبوبات را به خود اختصاص داده

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان دانش آموزان دبیرستانی