سال، انتخاب طبیعی و شرایط اقلیمی باعث ایجاد تنوع ژنتیکی در منابع گیاهی شدهاند (سعیدی، ۱۳۸۲).
بنابراین تنوع ژنتیکی ابزار کار بهنژادگر است و برای بهرهگیری از آن میتوان یا از تنوع موجود در جمعیتها استفاده نمود و یا اگر برای صفت مورد نظر تنوع وجود نداشته باشد با انتخاب والدین مناسب و تلاقی آنها، تنوع مورد نظر را برای صفت مورد

مطلب مشابه :  منابع مقاله با موضوع و..........، الزلام، مینمایند،