ادغام میگردید. اخیرا دانش ژنتیک مولکولی برای پیشرفت اصلاح نبات، به سطح بالاتری از تکنیک تجربی ارائه گردیده است. ژنتیک مولکولی در توصیف ساختار شیمیایی ۱۸DNA، مادهای که سازندهی ژن است، مشارکت دارد (اسلیپر وپولمن, ۱۳۸۷).

۱-۶-چرا گیاهان اصلاح میشوند؟
هدف اصلاح نبات تغییر وراثت گیاهی به روشهایی است که عملکرد گیاهی را بهبود

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهلاپلاسین، ارتعاش)، ،