کارتزین؛
w , v , u مولفه های بردار سرعت در امتداد محورهای z , y , x؛
t زمان؛
شتاب در امتداد محورهای z , y , x؛
جرم واحد حجم سیال؛
وزن واحد حجم سیال؛
فشار هیدرودینامیک؛
P: فشار در سیال؛

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع سیال؛، بالک، v، m