تابع شکل (شکل مود اصلی ارتعاش)
(t) ? مختصات تعمیم یافته
فرکانس طبیعی مخزن
فرکانس طبیعی سد
پریود طبیعی سد
لاپلاسین
و پارامترهای

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره لنفورد، هوبسچیر، محققانی،