رابطه (۴-۱۱۶) در (۰)، ب) sec Ts=1.. ۱۰۸
شکل (۴-۲۰): مقایسه منحنی و خط رابطه (۴-۱۱۶) در (۰)، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۱۰۹
شکل (۴-۲۱): مقایسه منحنی و خط رابطه (۴-۱۱۰) در () و sec Ts=0.1.. ۱۱۰
شکل (۴-۲۲): مقایسه نتایج چوپرا با دو روش پیشنهادی در، الف) sec Ts=0.1. ۱۱۲
شکل (۴-۲۲): مقایسه نتایج چوپرا با دو روش

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع کودکان پیش دبستانی، پیش دبستانی، افسرده خویی