صنعتی و فروش آن به مقادیر زیاد در سال ۱۸۵۱ در بالتیمور آمریکا توسط شخصی بنام فوسل۱۰ انجام گرفت. بعدها کارخانجات تهیه بستنی در واشنگتن کلمبیا و نیویورک به شکل صنعتی احداث شد و از آن پس صنعت بستنی سازی به تدریج رو به توسعه و پیشرفت نهاده و به شکل جهانی درآمد. (کریم، ۱۳۸۰)

۱-۱-۱-۱- بستنی
بستنی را می توان بر حسب ترکیب آن به

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع (ادواردسون،، تاولی، بدشکل، کم‌رنگ