مدل جریان دو دیود با یکدیگر ترکیب شده اند. هر چند به نظر می رسد که این مدل نسبت به مدل دو دیودی دارای دقت کمتری باشد ولی در عمل مینیمم که به خاطر سادگی و سرعت بیشتر برای رسیدن به جواب نهایی این مدل بیشتر مورد توجه است و سعی می شود داده های آزمایش را با منحنی I-V سلول خورشیدی براساس این مدل بررسی نمایند]۳۲[.

شکل ۲-۶-

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان علامتی، گریستن، شکایتی، رود،