بیع باطل است.
در برخی از کتب فقهی نیز عقود مشابهی مانند “بیع معدوم” ذکر شده که آن را جایز نمیدانند اما فرضی را در آن استثناء کردهاند و آن “بیع معدوم به تبع موجود” است همانند فروش چای بر روی بوته، به ضمیمه پنج چین دیگر که در آینده ایجاد خواهد شد.( جعفری لنگرودی،۱۳۵۷، صفحه ۶۱۱)
و مورد دیگری که در خصوص بیع معدوم بحث شده این است که

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهدینامیکی