قرارداد پیش فروش ساختمان را داشته و از ابتدا تمامی مشکلات را د نظر گرفته و راه حلی برای آن بیاندیشند ضمن اینکه راه حلهایی نیز در این نوشتار ارایه میگردد.
۱-۶ سوالات تحقیق
۱- آیا قرارداد پیش فروش ساختمان به لحاظ ماهیت تحت یکی از عناوین عقود معینه می گنجد؟
۲- آیا در فقه و حقوق ایران از قرارداد پیش فروش ساختمان بحث شده است؟
۳-

مطلب مشابه :  مقاله درمورد فتوولتائیک