به صرفه و توجیه پذیر باشد
میزان مصرف واقعی انرژی در این بخش تفاوتی با استاندارد های جهانی دارد.

۴ – ۳ جنبه نوآورانه تحقیق
طرح رویکردی جدید به این مسئله
بهبود چهار چوب و تکنکیک های جدید در حل این مشکل
تلفیقی جدید از برخی تکنیکها، مفاهیم و روشهای موجود
معرفی کاربردی جدید از مفاهیم، روشها، مدلها و تکنیکهای موجود
مرور

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع بیماران)، (۹۳، (۶۷، (پورافکاری