ادبیات کامل و نو همراه با دسته بندی و تحلیل
انجام مقایسه در مورد مفاهیم، روشها، مدلها و الگوریتم های موجود از منظرهای مختلف
ارائه دسته بندی جدید از مفاهیم حوزه مطالعاتی
۵ فرضیه های تحقیق
توسعه روز افزون ساختمان سازی و همچنین توسعه سسیستم های برودتی در ساختمان ها باعث افزایش بی رویه مصرف انرژی شده است
با بروز پدیده

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد تنوع،، نائل، (میشرا، ۲۰۰۷)۱۱.