عمیق و تحلیلی بودن از تحقیقات انجام توسط آقایان Detlef WestPhalen ,Scott Koszalinski جهت دپارتمان انرژی آمریکا و همچنین تحقیقات انجام شده در گروه انرژی پژوهشگاه نیرو مربوط به وزارت نیروی ایران در خصوص مدیریت مصرف برق اقتباس شده است. لیکن در این تحقیق مصرف انرژی در هر بخش بصورت جامع و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و آب و

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره تجارت الکترونیک، ارزیابی اطلاعات، قابلیت اعتماد، کسب و کار