انجام شده است.
همچنین با توجه به اینکه میزان مصرف انرژی در بخش تهویه مطبوع در ایران بیسار بالاتر ازمیزان مصرف انرژی در کشور های توسعه یافته همچون آمریکا میباشد بنابراین لازم است در این بخش بررسی های دقیقی در خصوص علت این امر انجام شود.
هدف، سوالات اصلی و جنبه نوآورانه تحقیق
۴ – ۱ اهداف تحقیق
۱-۴-۱-۱ بررسی میزان مصرف

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درباره(۴-۱۰۷)، در()،، (۴-۲۷)، (۴-۱۸):