می‌باشد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹
شکل ۴-۱۱- نوع پاشش انژکتور s1b2 به ترتیب(از راست) در فشارهای ۲۰،۱۳،۹،۲ که زوایای پاشش

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره وفاداری مشتریان، وفاداری مشتری