استفاده‌شده……………………………………………………………………………………………………………………….۴۳
شکل ۴-۲۰- کانتور محفظه چرخش اول تحت‌فشار bar 13. فاصله سر لوله‌ها و انژکتور cm 10 می‌باشد…………………………………………………..۴۳
شکل ۴-۲۱- کانتور محفظه چرخش

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع لوینسون، (فرگوسن، ۱۹۹۳،، بزرگسالان