ترتیب(از راست) در فشارهای ۲۰،۱۲،۷،۳ که زوایای پاشش آنها به ترتیب ۵۸،۴۲،۳۹،۳۶ می‌باشد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱
شکل ۴-۱۵-

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره لنفورد، هوبسچیر، محققانی،