s1b2……………………………………………………………………………………………………………41
شکل ۴-۱۶- نمودار زاویه پاشش بر حسب تغییرات فشار برای s2b1……………………………………………………………………………………………………………41
شکل ۴-۱۷- نمودار

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره وفاداری مشتری، خرید مجدد