جدایههایی که رابطه سرولوژیکی نزدیک با WMV-2FLداشتند شامل جدایههایی از اریزونا، نیویورک، استرالیا، نیوزلند و کالیفرنیا بودند. ۳- جدایهای از مراکش که هیچ رابطه سرولوژیکی با جدایههای WMV نداشت. همچنین در این بررسی دیده شد ویروس موزاییک سویا رابطه نزدیکی با WMV-2FL داشت اما جدایهای متمایز از آن محسوب میشد.

۲-۴- نوترکیبی و تنوع

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع ، (۹۷، ،