فلوریدا و رابطه آن با جدایههای مختللف این ویروس از سایر مناطق را با آزمون نشت دو طرفه در ژل آگارز بررسی کردند. ۱۳ جدایه WMV از میزبانها و مناطق مختلف در رابطه با جدایههای فلوریدا در سه گـروه قرار گرفتند. ۱- جـدایههایی که رابـطه نزدیـک باWMV-1FL داشتند شامل جدایههایی از کالیفرنیا، نیویورک، تگزاس، استرالیا، جردن و یونان بودند. ۲-

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد مصرف کنندگان