حاصل از سیستمهای فتوولتائیک را بر اساس طراحی انجام شده، متناسب با نیاز مصرف کننده، مدیریت و القاء مینماید.
مصرفکننده یا بار الکتریکی که کلیه مصرف کنندگان الکتریکی اعم از مستقیم و متناوب را متناسب با میزان مصرف شامل می گردد.
همانطوری که در شکلهای۲-۲ مشاهده میشود، دو ساختار اصلی در سیستم فتوولتائیک وجود دارد که شامل سیستم

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان MDD، ، (جوینر، کاین،۱۹۹۹۲۱)،