فتوولتائیک در کادمیوم گزارش شد. کار اولیه توسط Rappaport ، Loferski و Jenny انجام گرفت. Daryl Chapin ، Gerald Pearson و Calvin Fuller محققان آزمایشگاه بل سلول خورشیدی سیلیکونی با ۵/۴ % راندمان را گزارش کردند که به فاصله چند ماه با کار یک تیم تحقیقاتی به ۶% رسید. آنها نتایج خودرا به Journal of Applied Physics ارسال کردند.
سال

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد ژرمپلاسم، تودهای۸، کلکسیونهایی، آمریکا،