دلیل فقدان عمل تصحیح پلیمراز ویروسی، بسیار بالا می‌باشد و سرعت نوترکیبی نیز ممکن است بسیار بیشتر از آنچه که انتظار میرود، باشد (فرویسات و همکاران، ۲۰۰۵)، اما فقط بخش کوچکی از تنوع ایجاد شده در جمعیت به دلیل فشار انتخابی قوی، ظهور می‌یابد. به نظر می‌رسد ویروس‌های دارای آر.ان.ای مثبت و تک رشته‌ای ممکن است شامل قدیمی‌ترین ویروس‌ها

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان دوره نوجوانی، اجتماعی شدن