ژنتیکی ویروسهای گیاهی
نوترکیبی RNA یکی از عوامل اصلی در افزایش تغییر پذیری ویروسهای گیاهی و سازگاری با میزبانهای جدید است که اغلب منجر به پیدایش وارینتهای جدید و استرینهای ویروسی شکنندهی مقاومت میشود. همچنین نوترکیبی RNA میتواند با ترمیم ژنوم ناقص ویروسی یا حذف موثر جهشهای مضر ناشی از همانند سازی خطا پذیر، سازگاری ویروسی را

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع تفاوت های جنسیتی، افسردگی اساسی، عوامل خطر