از مطالعات بر روی بزرگسالان افسرده، ارتباط بین عملکرد فرایند محور آدرنال درون ریز هیپوتالاموس۳۷ (HPA)، (محور درون ریزی که در تنظیم فشار و افسردگی در نوجوانی نقش دارد)، پیدا کرده اند (کندال و هالان۳۸،۱۹۸۰).
بی نظمی سایر محورهای درون ریزی هیپوتالامیک (مثل تیروئید، گنادها و سوماتوتروپیک) نیز به عنوان عامل خطرزا برای افسردگی مورد

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع کودکان پیش دبستانی، پیش دبستانی، افسرده خویی