گاریسون۲۸ و همکارانش بروز یکساله MDDرا ۴/۳ درصد ذکر کرده اند. ذکر این نکته مهم است که افزایش افسردگی در بسیاری از نسل های دوران جوانی گزارش شده است (به نقل از هرسن۲۹،۲۰۰۲).
به خاطر ماهیت پیشرونده، اختلالات افسردگی در کودکی و اثرات آن بر رشد و تحول، ضروری است که عوامل خطر و همبستگی کودکی و نوجوانی مورد مطالعه قرار گیرد. در بخش

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع چرخش...................................................................................................................................................................................................۳۵، ، ،