در تجارت برخط است و به طور مستقیم بر خرید مشتری از وب سایت تاثیر می گذارد مشتریان جهت غلبه بر ریسک های موجود و اعتماد به تراکنشهای تجارت الکترونیک، خواهان ارزیابی اطلاعات مرتبط با آن هستند . آنها می خواهند تا قبل از ارائه اطلاعات شخصی، مالی و انجام تراکنش قادر به ارزیابی قابلیت اعتماد فروشنده و شناسایی کسب و کارهای قابل اعتماد

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد میکروارگانیسم، ۲۰۰۸، لذیذ، آید،