شخصیتی مشتریان،شخصیت برند و وفاداری به ان را انجام داد و نتایج حاکی از آن بود که بین ویژگیهای شخصیتی مشتریان و برند ارتباط مثبتی وجود دارد
۴ – زانگ(۲۰۱۰)، پژوهشی تحت عنوان تاثیر شخصیت برترجیحات نگرش وفاداری و قصد خرید را انجام داد و نتایج تحقیق تایید کننده اعتبار مدل آکر در چین بود
۵ – ماون(۲۰۰۸) تاثیر فرهنگ ،نوع

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان خطرزای، شیمیایی۳۶، ، اسلیسارو