و همچنین یانگ ، هو و چن (۲۰۰۵) و نیز لوم سدین و مک کی (۲۰۰۶) ،وهمچنین مطالعات اسکین چس کین بر لزوم بر چسب های اطمینان اشاره داشته اند که در زیر به شرح مختصر هریک از تحقیقات این محققین در این زمینه می پردازیم؛تعدادی برچسب های اطمینان طراحی و ایجاد شده اند تا اطمینان خاطر در رابطه با عملیات تجاری وب و سیاست های موجود در واسط وب را

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره وفاداری مشتری، خرید مجدد