عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول: مقدمه و هدف
1-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-2 گیاه شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
1-3 پراکندگی جغرافیایی و منشأ……………………………………………………………………………………………………………………..6
1-4 شوری خاک…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-5 تأثیر شوری بر جوانه زنی…………………………………………………………………………………………………………………………10
1-6 پرایمینگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12
1-7 ترکیبات شیمیایی ماریتیغال…………………………………………………………………………………………………………………..14
1-8 خواص فیزیکی و شیمایی روغن دانه ماریتیغال………………………………………………………………………………………15
1-9 اثرات درمانی سیلی‌مارین………………………………………………………………………………………………………………………..16
1-10 هدف از آزمایش…………………………………………………………………………………………………………………………………….18
فصل دوم: مروری بر تحقیقات دیگران
2-1 سالیسیلیک اسید پرایمینگ……………………………………………………………………………………………………………………20
2-2 آب پیش تیمار سازی (هیدروپرایمینگ)………………………………………………………………………………………………..24
2-3 پیش تیمار سازی با نمک(هالو پرایمینگ)………………………………………………………………………………………………27
2-4 پیش تیمار سازی با جیبریلیک اسید………………………………………………………………………………………………………31
2-5 تأثیر شوری بر روی قند کل در بذر…………………………………………………………………………………………………………33
2-6 تأثیر شوری بر روی قندهای غیر احیایی……………………………………………………………………………………………….36
2-7 تـأثیر شوری بر روی قندهای احیایی…………………………………………………………………………………………………….37
2-8 تأثیر پرایمینگ جیبرلیک اسید بر میزان قند………………………………………………………………………………………39
2-9 تأثیر پرایمینگ سالیسیلیک اسید بر میزان قند…………………………………………………………………………………….39
2-10 تأثیرهیدروپرایمینگ ( آب پیش تیمار سازی ) بر میزان قند……………………………………………………………41
2-11 تأثیر هالوپرایمینگ ( پیش تیمار سازی با نمک ) بر میزان قند……………………………………………………….42
فصل سوم: مواد و روشها
3-1 منظور از آزمایش……………………………………………………………………………………………………………………………………44
3-2 محل اجرای آزمایش……………………………………………………………………………………………………………………………..44
3-3 طرح آزمایش…………………………………………………………………………………………………………………………………………44
3-4 طرز اجرای آزمایش……………………………………………………………………………………………………………………………….45
فصل چهارم: نتایج و بحث
نتایج و بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
4-1 متوسط سرعت جوانه‌زنی……………………………………………………………………………………………………………………….54
4-2: متوسط جوانه‌زنی در روز………………………………………………………………………………………………………………………59
4-3: سرعت جوانه‌زنی……………………………………………………………………………………………………………………………………62
4-4: درصد جوانه‌زنی……………………………………………………………………………………………………………………………………..66
4-5 قند کل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
4-6 قند احیایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………82
4-7 قند غیر احیایی……………………………………………………………………………………………………………………………………….91
4-8 نتایج کلی و بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………99
منابع
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………101
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….104
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………128
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 4-1: جدول تجزیه واریانس تأثیر پرایمینگ‌های مختلف تحت تنش‌های شوری بر روی شاخص‌های جوانه‌زنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………55
جدول 4-2 اثر متقابل سطوح مختلف شوری و پرایمینگ بر روی متوسط سرعت جوانه‌زنی………………………..58
جدول 4-3 اثر متقابل شوری و پرایمینگ بر متوسط جوانه‌زنی در روز………………………………………………………….61
جدول 4-4 اثر متقابل شوری و پرایمینگ بر سرعت جوانه‌زنی………………………………………………………………………65
جدول 4-5 اثر متقابل شوری و پرایمینگ بر درصد جوانه‌زنی………………………………………………………………………..69
جدول4-6: مقایسه میانگین تأثیر سطوح مختلف شوری………………………………………………………………………………..71
جدول4-7: مقایسه میانگین‌‌های تأثیر پرایمینگ‌های مختلف……………………………………………………………………….72
جدول4-8: مقایسه میانگین‌های تأثیر زمان…………………………………………………………………………………………………….72
جدول 4-9: جدول تجزیه واریانس تأثیر پرایمینگ‌های مختلف تحت تنش‌های شوری بر روی قند بذر……..73
جدول4-10 اثر متقابل شوری و پرایمینگ بر قند کل……………………………………………………………………………………77
جدول4-11 اثر متقابل پرایمینگ و زمان بر قند کل………………………………………………………………………………………78
جدول4-12 اثر متقابل شوری و زمان بر قند کل……………………………………………………………………………………………79
جدول 4-13 اثر متقابل پرایمینگ، شوری و زمان بر روی قند کل………………………………………………………………..80
جدول 4-14 اثر متقابل شوری و پرایمینگ بر قند احیایی…………………………………………………………………………….86
جدول 4-15 اثر متقابل پرایمینگ و زمان بر قند احیایی……………………………………………………………………………….87
جدول 4-16 اثر متقابل شوری و زمان بر قند احیایی…………………………………………………………………………………….88
جدول 4-17 اثر متقابل پرایمینگ، شوری و زمان بر روی قند احیایی………………………………………………………….89
جدول 4-18اثر متقابل شوری و پرایمینگ بر قند غیراحیایی………………………………………………………………………..94
جدول 4-19 اثر متقابل شوری و زمان بر قند غیر احیایی……………………………………………………………………………..95
جدول 4-20 اثر متقابل پرایمینگ و زمان بر قند غیر

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع متفاوت‌اند.، برگی، زراعی،، موزائیک