اکتبر 31, 2020

مدیر سایت

1 min read

پیوستهاپرسشنامه......................................................................................................................................................۷۲خروجی اس پی اس اس ..........................................................................................................................۷۵چکیده انگلیسی...........................................................................................................................................۷۸فهرست جداولعنوان صفحهجدول ۲-۱- مؤلفه های یادگیری سازمانی از دیدگاه صاحبنظران…………….…………………………۱۲جدول ۳-۱- ابعادیادگیری سازمانی...

1 min read

۲-۴-۶-دلایل انتخاب مدل دنیسون به عنوان مدل نظری پژوهش...........................................................۲۹۲-۴-۷-ترکیب استنتاجی تئوریها:.............................................................................................................۲۹۲-۵-چهارچوب نظری:...........................................................................................................................۳۰۲-۶-پیشینه پژوهش:.................................................................................................................................۳۱۲-۶-۱ برخی ازتحقیقات انجام شده در داخل کشور..............................................................................۳۱۲-۶-۲-...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.