سطوح اندروژن و استروژن عامل شدیدتری برای خطر افسردگی نسبت به تغییرات ریخت شناختی دارد. دوره های افسردگی: خلق افسرده و فقدان علاقه و لذت علائم کلیدی افسردگی هستند بیمار ممکن است بیان... ادامه مطلب

انبوهسازان مسکن توسط شورای انقلاب به صورت ماده واحدهای تصویب شد که باتوجه به مختصر بودن آن و وارد نشدن در جزئیات ناکافی به نظر میرسد. طبق قانون پیشفروش ساختمان و آیین نامه اجرایی آن... ادامه مطلب

۱۹۹۱). در مقابل این مطالعات، یافته های هماهنگی (همگرا) وجود دارد که نشان می دهد بلوغ زودرس یک عامل خطرزا برای نشانه های افسردگی است (گرابر۴۳ و همکاران، ۱۹۹۷، هیوارد۴۴ و همکاران، ۱۹۹۷،... ادامه مطلب