لوله‌ها و انژکتور cm 10 می‌باشد…………………………………………………………۴۷
شکل ۵-۴- منحنی دبی بر حسب فشار برای محفظه چرخش‌های با قطر ۰.۸، ۱ و ۱.۱ و با قطر سوراخ خروجی mm 1.1…………………………48
شکل ۵-۵- زوایای پاشش برای محفظه چرخش‌های ۰.۸و۱.۱ با خروجی ۱ میلی‌متر که به ترتیب ۵۵ و ۷۰ درجه

مهمترین روشهای تنظیم جریانهای رودخانه ساخت سد می‌باشد. در مسیر ساخت و بهره‌برداری از یک سد ابتدایی‌ترین گام بررسی مدل ریاضی سد و نیروهای وارد بر سازه سد می‌باشد. در این مسیر دو شیوه متفاوت جهت تحلیل وجود دارد.
۱ – تحلیل استاتیکی
در این روش، مسئله با توجه به دانش مقاومت مصالح و قوانین پایداری استاتیکی بررسی می‌شود. در این

استفاده می کنند شکایات مربوط به حریم خصوصی که در کمیسیون تجارت فدرال ایالت متحده به ثبت رسیده است شامل شکایاتی در رابطه با ایمیل های ناخواسته , شناسایی دزد , مکالمات پی در پی و ناخواسته و فروش اطلاعات به طرف سوم می شود (پاتون،۲۰۰۴۱۶:)
از سوی دیگر جیاسون و اینقام برای حداکثر کردن تأثیر استراتژی های حریم خصوصی بیان میکنند که

توانمند سازد و باعث می شود آن ها نسبت به افسردگی کمتر آسیب پذیر باشند (به نقل از اسلیسارو و موروان،۲۰۰۴).

مغز و عصب شیمیایی۳۶
تا به امروز هیچ عامل خطرزای زیست شناختی برای افسردگی شناسایی نشده است. اما فرایندهای زیستی مخصوصا عواملی که با فشار و تحول بلوغ همراه هستند با افسردگی کودکی و نوجوانی همراه هستند. یافته های همسان

همکاران (۱۹۹۶) بررسی شد، منشا نوترکیبی داشتند، نقش قابل توجه نوترکیبی RNA در تکامل (CMV)Cucumber mosaic virus ، میان جدایههای طبیعی جمعآوری شده در اسپانیا طی سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۲ بیان شده است (بونت و همکاران، ۲۰۰۵). هفده درصد جدایهها نوترکیب بودند که بیشتر نوآراییها (پنج درصد) بودند. این مطالعات نشان داد که نوترکیبی در بسیاری از

نیز مقاومت سری و موازی هستند. ضریب q شارژ الکتریکی، K نشان دهنده ثابت بولتزمن ، n1 و n2 ضریب ایده آل بودن دیود ها و T دمایی است که آزمایش در آن دما انجام گرفته است و واحد آن (ok) است.
با داشتن دمای آزمایش و اندازه گیری ولتاژ و جریان خروجی ترمینال، ۷ پارامتر دیگر مجهول میماند. میتوان با استفاده از یک تکنیک بهینهسازی و با کمک

۱۵۱،کاتوزیان،۱۳۸۳، ۷۶).
توصیف حقوقی قراردادها یکی از مسائل حائز اهمیت در تعیین سرنوشت قرارداده است که منعقد میشود زیرا هر قراردادی بنابر ماهیتی که دارد میتواند آثار و احکام خاص و جداگانهای نسبت به سایر روابط حقوقی برجاگذارد و چون هدف اصلی عاقدین قرارداد این است که عقد منعقد شده را به اجرا در آورند اهمیت توصیف قرارداد بیش از پیش

سطوح اندروژن و استروژن عامل شدیدتری برای خطر افسردگی نسبت به تغییرات ریخت شناختی دارد.

دوره های افسردگی:
خلق افسرده و فقدان علاقه و لذت علائم کلیدی افسردگی هستند بیمار ممکن است بیان کند که احساس غم یا پوچی و بی ارزشی می کند. برای بیمار خلق افسرده غالبا کیفیت خاصی دارد که با غمگینی معمولی متفاوت است بعضی از بیماران آن را

شیمیایی را کاهش میدهد (اسلیپر و پولمن, ۱۳۸۷).

۱-۷-تنوع ژنتیکی
۱-۷-۱-تنوع ژنتیکی و اهمیت مطالعه آن
یکی از نیازهای اولیهی اصلاح گونههای گیاهی، آگاهی از میزان تنوع ذخایر توارثی و روابط ژنتیکی بین آنها میباشد. تنوع ژنتیکی به عنوان مهمترین عامل بقاء موجودات از جمله گیاهان در برابر تغییرات شرایط محیطی و آفات است (بهرا و

می‌شود. در محاسبه نیروی زلزله به این روش در سدهای بتنی، اثر نیروی زلزله به صورت یک نیروی افقی و قائم بر حسب ضریبی از جرم سازه به طور یکنواخت در ارتفاع سد در نظر گرفته می‌شود. این ضریب توسط محاسبات ریاضی و با استفاده از تجربیات و قضاوت مهندسی تعیین می‌گردد.
همچنین نیروی هیدرودینامیکی سیال به صورت جرم افزوده معادل جایگزین می