تقسیم بندی سایر کشورها تفاوت چندانی ندارد و با مختصر تغییر در فرمول قابل مطابقت می باشد.
طبقه بندی بستنی در سایر کشورها به صورت زیر می باشد:
۱- کاستارد۱۳ : ترکیبی از شیر منجمد و غله و شکر می باشد. البته در شکل واقعی آن تخم مرغ یا زرده تخم مرغ اضافه می گردد، این محصول به بستنی فرانسوی معروف است.
۲- یخمک : از آبمیوه رقیق به

انجام شده است.
همچنین با توجه به اینکه میزان مصرف انرژی در بخش تهویه مطبوع در ایران بیسار بالاتر ازمیزان مصرف انرژی در کشور های توسعه یافته همچون آمریکا میباشد بنابراین لازم است در این بخش بررسی های دقیقی در خصوص علت این امر انجام شود.
هدف، سوالات اصلی و جنبه نوآورانه تحقیق
۴ – ۱ اهداف تحقیق
۱-۴-۱-۱ بررسی میزان مصرف

مشتریان پی برده اند و تحقیقات گسترده ای در این زمینه انجام داده اند زیرا عدم اعتماد و اطمینان در یک محیط تجاری اثرات منفی بر تجارت خواهد داشت بنابراین در پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثر اعتماد بر وفاداری و خرید مشتریان هستیم

۳ – پیشینه پژوهش
۳-۱ – بررسی پژوهشهای خارجی
۱ – محققانی از جمله لنفورد و هوبسچیر (۲۰۰۴)

جدایههایی که رابطه سرولوژیکی نزدیک با WMV-2FLداشتند شامل جدایههایی از اریزونا، نیویورک، استرالیا، نیوزلند و کالیفرنیا بودند. ۳- جدایهای از مراکش که هیچ رابطه سرولوژیکی با جدایههای WMV نداشت. همچنین در این بررسی دیده شد ویروس موزاییک سویا رابطه نزدیکی با WMV-2FL داشت اما جدایهای متمایز از آن محسوب میشد.

۲-۴- نوترکیبی و تنوع

از مطالعات بر روی بزرگسالان افسرده، ارتباط بین عملکرد فرایند محور آدرنال درون ریز هیپوتالاموس۳۷ (HPA)، (محور درون ریزی که در تنظیم فشار و افسردگی در نوجوانی نقش دارد)، پیدا کرده اند (کندال و هالان۳۸،۱۹۸۰).
بی نظمی سایر محورهای درون ریزی هیپوتالامیک (مثل تیروئید، گنادها و سوماتوتروپیک) نیز به عنوان عامل خطرزا برای افسردگی مورد

ادغام میگردید. اخیرا دانش ژنتیک مولکولی برای پیشرفت اصلاح نبات، به سطح بالاتری از تکنیک تجربی ارائه گردیده است. ژنتیک مولکولی در توصیف ساختار شیمیایی ۱۸DNA، مادهای که سازندهی ژن است، مشارکت دارد (اسلیپر وپولمن, ۱۳۸۷).

۱-۶-چرا گیاهان اصلاح میشوند؟
هدف اصلاح نبات تغییر وراثت گیاهی به روشهایی است که عملکرد گیاهی را بهبود

فروش میوه قبل از ظهور و پیدایش آن در یک سال واحد و کمتر منع گردیده و این امر اجماعی است و دلیل آن از سوی فقها وجود غرر در معامله است اما به طور اجماع عقیده بر آن است که بیع میوه بعد از بُدو صلاح ، یعنی صلاحیت یافتن برای میوه شدن، چه برای یکسال یا کمتر جایز است.(شهید ثانی، ۱۴۲۶ق، ص ۷۳، نجفی ۱۹۸۱م ، ج ۲۴ ، ص ص ۵۶-۵۹)
به اعتقاد

افسردگی (نولن- هوکسیما و گیرکاس۳۱، ۱۹۹۴، لیدبیتر۳۲ و همکاران، ۱۹۹۵) و اختلال افسردگی اساسی (لوینسون و همکاران، ۱۹۹۳) بین جمعیت مذکر و مونث متفاوت است و نشان دهنده خطر بیشتر شیوع اختلال در مونث ها است. آشکار است که تفاوت های جنسیتی در نشانه های افسردگی در بین کودکان دختر و پسر، متوسط و ثابت است (کامپاس۳۳ و همکاران، ۱۹۹۷) و یک نسبت