افسردگی (نولن- هوکسیما و گیرکاس۳۱، ۱۹۹۴، لیدبیتر۳۲ و همکاران، ۱۹۹۵) و اختلال افسردگی اساسی (لوینسون و همکاران، ۱۹۹۳) بین جمعیت مذکر و مونث متفاوت است و نشان دهنده خطر بیشتر شیوع اختلال در مونث ها است. آشکار است که تفاوت های جنسیتی در نشانه های افسردگی در بین کودکان دختر و پسر، متوسط و ثابت است (کامپاس۳۳ و همکاران، ۱۹۹۷) و یک نسبت

بیانگر نشتی حاصل از اثرات جانبی روی سلول فتوولتائیک، مقاومت سری Rs مقاومتهای متفاوت اتصالات و دیودهای موازی D1 و D2 بیانگر مدل پیوند PN استا۲۱۲.

شکل ۲-۵- مدل سلول فتوولتائیک با دو دیود
جریان تولید شده توسط ماژول به صورت معادله زیر است:
〖 I〗_t=I_ph-I_d1-I_d2-I_sh

پیک بار سالیانه (در حدود ۶۰۰۰ مگاوات) در ماه‌های تابستان را بار سرمایشی تشکیل می‌دهد و پیک‌سایی آن بدون داشتن اطلاعات دقیق فنی و اقتصادی سیستم‌های سرمایشی ناممکن است. لذا این تحقیق با هدف مقایسه سیستم‌های برودتی تراکمی و جذبی از لحاظ فنی، اقتصادی و زیست محیطی و تاثیر شرایط بر تغییر اولویت انتخاب این سیستم‌ها به عنوان سیستم بهینه

میوه
مواد خشک شیر بدون چربی
حداقل مواد چربی
شکر- قند یا لاکتوز
ترکیبات
نوع بستنی
حداکثر ۱%

حداقل ۱۱%
چربی شیر یا چربی نباتی
۵%
حداقل ۱۲%
بستنی معمولی
حداکثر ۱%

حداقل ۱۱%
چربی شیر
۸%
حداقل ۱۲%
بستنی خامه ای
حداکثر ۱%
۴%
حداقل ۴%
چربی شیر یا چربی نباتی
۳%
حداقل ۱۲%
بستنی میوه ای

این تقسیم بندی با

(۴-۲)
V_t وI_t ولتاژ و جریان خروجی فتوولتائیک میباشد. q بار الکتریکی، Iph جریان تولید شده آرایه خورشیدی، I_s1,2 جریان اشباع دیودها، n_1,2 ضریب ایدهآل پیوند دیودهای D1 و D2، K ثابت بولتزمن، T دمای سلول میباشند.
با توجه به روابط فوق

و یا به عبارتی وفاداری رفتاری متمرکز بود(سوبیر و همکارانش۲۰۰۷۲۷:)اما به تدریج انتقادات زیادی متوجه این رویکرد شد منتقدان معتقد بودند که تکرار خرید ممکن است به دلیل فقدان انتخابهای جایگزین برای مشتری باشد(چونگ کی کین،۲۰۰۱۶۲:) از این رو محققان و پژوهشگران متعددی به جایگاه اعتماد در تجارت الکترونیک و تاثیر آن بر وفاداری و خرید

نگهداری می گردند.(کریم، ۱۳۸۰)
بر طبق تقسیم بندی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بستنی ها به سه گروه زیر تقسیم می گردند:
– بستنی معمولی
– بستنی خامه ای
– بستنی میوه ای

ترکیبات موجود در هر یک از این گروه ها در جدول ( ۱-۱ ) آمده است .
جدول (۱-۱): ترکیبات بستنی های مختلف
مواد قوام دهنده
عصاره میوه طبیعی یا گوشت

بعدی مرور عوامل خطر و همبستگی های مهم به لحاظ تجربی و نظری که از ابعاد مختلف شروع و دوره اختلالات افسردگی را متاثر می سازد، مورد بررسی قرار می گیرد.

جنسیت
بیشتر مطالعات، تفاوت های جنسیتی را در شروع افسردگی اساسی در کودکان قبل از بلوغ پیدا نکرده اند (نولن- هوکسیما۳۰، ۲۰۰۰.). با وجود این شروع در اوایل نوجوانی، میزان نشانه های