گاریسون۲۸ و همکارانش بروز یکساله MDDرا ۴/۳ درصد ذکر کرده اند. ذکر این نکته مهم است که افزایش افسردگی در بسیاری از نسل های دوران جوانی گزارش شده است (به نقل از هرسن۲۹،۲۰۰۲). به خاطر ماهیت... ادامه مطلب

قیمت نهادههایی چون آب، کود و انرژی و ملاحظات مربوط به اثرات کودها و سموم شیمیایی بر زیستبوم و تغییر سریع سلایق مصرف کنندگان، مورد درخواست مستمر قرار دارد (دروسی و سالر،۱۹۸۳؛ بکمن و... ادامه مطلب