ارائه مدل ریاضی برای تخصیص فضای قفسه کالا در محیط فازی- قسمت ۸

ارائه مدل ریاضی برای تخصیص فضای قفسه کالا در محیط فازی- قسمت ۸

کورهان[۱۶] [۱۳] با انجام آزمایش بر روی نمونه بزرگی از کالاهای موجود در خرده فروشی نشان داد که رابطه مستقیم میان فضای قفسه تخصیص داده شده به یک کالا و میزان فروش آن وجود دارد.
دویل[۱۷] و گیدنگیل[۱۸] [۱۷] نتایج آزمایش های درون فروشگاهی را در مورد کشش فضا را مورد بررسی قرار داده ومشکلات بکارگیری اینگونه آزمایش ها را بیان نمودند.
درزه[۱۹] و همکاران [۱۸] با انجام یک سری آزمایشات نشان دادند که محل قرار گرفتن کالا تاثیر به مراتب بزرگتری از تاثیر میزان فضای تخصیص داده شده به آن دارد به شرط اینکه فضای اختصاص داده شده به میزان مناسبی پر باشد.

 

 

  •  
    •  
      1. مدل های ریاضی جهت رسیدن به جواب بهینه در تخصیص فضای قفسه کالا:

 

اندرسون[۲۰] و آماتو[۲۱] [۳] مسئله را به عنوان یک مسئله کوله پشتی با توجه به کشش فضا جهت بهینه سازی همزمان تخصیص فضای قفسه و انتخاب مجموعه کالا فرمول بندی نمودند که فقط به جنبه تقاضا می پردازد و بخش هزینه را نادیده می گیرد.
هانسن[۲۲] و هینسبروک[۲۳] [۲۶] یک مدل که تاثیر تقاضا و تاثیر هزینه را در بر می گرفت ارائه نمودند هرچند اثر کشش متقابل را در بر نمی گیرد.
کورستینس[۲۴] و دویل [۱۱] با در نظر گرفتن کشش فضا و کشش متقابل مدلی غیر خطی برای تخصیص فضای قفسه ارائه نمودند.
کورستینس و دویل [۱۲] یک مدل پویا برای مسئله تخصیص فضای قفسه طی دوره های متوالی ارائه نمودند هرچند با حذف تابع هزینه و محدودیت فضا نسبت به مدل قبلی خود جامعیت کمتری دارد.
زافریدن [۲۵] [۵۹] با پیشنهاد روش برنامه ریزی پویا جهت حل مسئله تخصیص فضای قفسه تابع هدفی عمومی برای تقاضا و هزینه و کشش فضای کالا که اجازه می داد مدل به جواب های عدد صحیح برسد. هرچند کشش متقابل فضای کالاها را نادیده گرفت.
بولتز[۲۶] و نارت[۲۷] [۷] با ارائه یک مدل بهینه سازی به وابستگی درون گروهی کالاها و میان گروهای مختلف کالا اهمیت دادند.
اوربان[۲۸] [۵۲] مدلی که مسئله تخصیص فضای قفسه را با توجه به محدودیت های انبار بررسی می نمود ارائه کرد.
یانگ[۲۹] و چن[۳۰] [۵۷] مدلی جامع که اجازه می دهد پارامترهای تاثیرگذار بر میزان تقاضا علاوه بر فضای تخصیص داده شده به هر کالا را دخالت دهد جهت حل مسئله تخصیص فضای قفسه ارائه نمودند.
یانگ [۵۶] یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح برای حل مسئله تخصیص فضای قفسه به عنوان یک مسئله کوله پشتی ارائه نمود.
هوانگ[۳۱] و همکاران [۳۱] مدلی که مسئله تخصیص فضای قفسه و کنترل موجودی انبار را با در نظر گرفتن چند طبقه بودن قفسه ها بررسی می نمود ارائه کردند.
حریقه[۳۲] و همکاران [۲۷] یک مدل برنامه ریزی غیر خطی مرکب عدد صحیح برای انتخاب مجموعه کالا، سفارش دهی، و تخصیص فضای قفسه ارائه نمودند.
مورای[۳۳] و همکاران [۴۳] مدلی را که تخصیص فضای قفسه را با توجه به حالا مختلفی که می توان یک کالا را روی قفسه قرار داد ارائه نمودند.
لطفی و ترابی [۳۷] مدلی چند هدفه جهت انتخاب کالا برای تصمیم گیری میان مدت در فروشگاه ها ارائه نمودند که کشش فضای کالا و کشش متقابل فضای کالا را نادیده گرفته اند.
ایریون[۳۴] و همکاران [۳۲] مدلی خطی شده برای تخصیص فضای قفسه جهت بکارگیری مدل برای تعداد بیشتری کالا ارائه نمودند.
در جدول (۲-۱) عوامل در نظر گرفته شده در مدل های ارائه شده قبلی مشخص شده است:
جدول ۲-۱٫ عوامل در نظر گرفته شده در مدل های ارائه شده قبلی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

دیدگاهتان را بنویسید