بررسی عناصر حماسی در اشعار قاآنی- قسمت ۷۶

بررسی عناصر حماسی در اشعار قاآنی- قسمت ۷۶

۶۶۳/۱۱
رودابه همچون نوشابه پادشاه بردع ملکه و به نوعی مادر تمام سیستان است واززنان پاکدامن وپرآوازه شاهنامه است.این زن نماد عشق به همسر وفرزند است.
۳-۴-۲- شهرناز
«شهرنازخواهر جمشید و او با خواهر دیگرش ارنواز در حباله نکاح ضحاک بودند و بعد از کشته شدن ضحاک هر دو به فریدون منتقل می شوند.» (دهخدا، ۱۳۷۷: ۱۴۶۱۴)
شهرنازدرزیبایی وخوشرویی بی همتابودهم چون شکرشیرین وطنازاندامش هم چون گل درعشق وعاشقی هم چون لیلی وتنها بانوپوران بود.این بیت مجموعه ای اززنان داستان های عاشقانه شعرکلاسیک فارسی است،وشهرنازنیزدراین مجموعه قراردارد همچنان شکر،شیرین ولیلی نیز هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکر و شیرین و شهرناز و گل اندام لیلی و پورک یگانه بانوی پوران

 

۳-۴-۳- صفورا
«صفورادختر حضرت شعیب و زوجه حضرت موسی بود.» (دهخدا، ۱۳۷۷: ۱۴۹۷۵)
«شبی در وادی ایمن صفورا را درد زایمان گرفت،موسی در پی یافتن قبسی به وادی طور رسید ودر آن جا به مقام نبوت نایل گردید؛با زنی که موسی برای ازدواج با او سالها شبانی
می کند.»(شمیسا،۵۵۶:۱۳۶۶)

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صد چو صفورا ورا مجاور درگه صد چو کتایون ورا خدم شده سنان

 

۶۶۳/۸
ممدوح این بیت آن قدردرنظرشاعرمقام والایی دارد،که شاعردوزن باارج وقرب هم چون صفوراوکتایون راجزوءخدم وحشم درگاه اومی داند.
۳-۴-۴- فرانک
«فرانک مادر فریدون است مادر فریدون فرخ بود که او را در بیشه مازندران پنهان کرده بود.»
(دهخدا، ۱۳۷۷: ۱۷۰۲۹)
فرانک مادرفریدون بود.فریدون برطبق پیشگویی دشمن اصلی ضحاک محسوب می شدبه همین دلیل اگرفرانک به دست ضحاک کشته می شد،فریدون به دنیا نمی آمد تمام دنیا درترس وبیم ضحاک به سرمی بردند.پس نه تنهافرانک نقش اساسی ونمادین دارد.بلکه درسرنوشت دنیانیزبابه دنیاآوردن فریدون موثربود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بود فرانک اگر نبود فرانک هر طرف از بیم بیوراسب گریزان

 

۶۶۳/۷
در این بیت همان طور که می بینیم فرانک مادر فریدون بود،فریدون بر طبق پیشگویی دشمن اصلی ضحاک محسوب می شد به همین دلیل اگر فرانک به دست ضحاک کشته می شد فریدون به دنیا
نمی آمد تمام دنیا در ترس وبیم ضحاک به سر می بردند.پس نه تنها فرانک نقش اساسی ونمادین دارد بلکه در سرنوشت دنیا نیز با به دنیا آوردن فریدون مؤثر بوده است.
۳-۴-۵- فرنگیس
«فرنگیس دختر افراسیاب که در عقد نکاح سیاووش بود.» (لغت نامه دهخدا، ۱۳۷۷: ۱۷۱۰۶)

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید