بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده ی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان- قسمت ۴۱

بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده ی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان- قسمت ۴۱

جدول ۴-۴۱) ضریب رگرسیونی
مدل ضرایب رگرسیونی استاندارد نشده ضرایب رگرسیونی استاندارد شده T
حضور نسبی متغیر مستقل در مدل
سطح معنیداری
b خطای استاندارد B
عدد ثابت ۴۸٫۳۵۷ ۳٫۵۴۹ ۱۳٫۶۲۴ .۰۰۰
کنترل اجتماعی .۷۸۴ .۱۵۹ .۲۴۵ ۴٫۹۲۷ .۰۰۰

 

۴-۳-۳-۴) فرضیه چهارم

 

انتظار میرود هر چه قدر وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی بیشتر باشد، خود کنترلی رانندگان بیشتر شده، بازدارندگی قوانین نیز بیشتر میشود.
در رابطه با این فرضیه هم، از رگرسیون خطی استفاده میشود و سه نوع رابطه گرفته میشود که شامل: ۱٫ رابطه بین وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی و خود کنترلی رانندگان، ۲٫ رابطه بین وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی و بازدارندگی قوانین و ۳٫ رابطه بین خود کنترلی رانندگان و بازدارندگی قوانین؛ میباشد.

 

۴-۳-۳-۴-۱) رابطه بین وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی و خود کنترلی رانندگان

 

مطابق الگوی کنترل اجتماعی، نهادهای اجتماعی مثل دین اهرم کارآمد استحکام و دوام بخشیدن به همبستگی اجتماعی است و نقش کنترلی خود را با تقویت ارزش‌ها و هنجارها در بین پیروان خود به شکل مؤثری ایفا میکند. بر اساس این الگو، افراد به طور طبیعی تمایل به کج رفتاری دارند، و اگر تحت کنترل قرار نگیرند به کارهای خلاف و قانونگریزی روی میآورند. بنابراین فقدان یا ضعف کنترل اجتماعی علت اصلی کج رفتاری است. همچنین، عناصری از قبیل “دلبستگی فرد به افراد خانواده و نهادهای اجتماعی را پیوند دهنده افراد به یکدیگر و جامعه می‌داند”. با توجه به این الگو، جدول زیر نشان میدهد که مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با ۲ درصد است. به این معنی است که متغیر مستقل وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی توانسته است ۲ درصد از تغییرات متغیر وابسته خود کنترلی رانندگان را تبیین کند. مقدار بتا هم ۱۶۷/۰ است.
جدول ۴-۴۲) خلاصه مدل

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید