بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل- قسمت ۲۰

بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل- قسمت ۲۰

زیست شناسی

 

 

۱۸

 

 

۱۵

 

 

 

زمین شناسی

 

 

۱۸

 

 

۱۵

 

 

 

روان شناسی

 

 

۱۸

 

 

۱۵

 

 

 

ریاضی

 

 

۱۸

 

 

۱۵

 

 

ابزار جمع آوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده بوده است. پرسشنامه محقق ساخته این پژوهش، به روش لیکرت تنظیم شده است و دارای پنج گزینه (بسیار کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد) می باشد.
در مرحله دوم پژوهشگر با شیوهای کیفی (تلفیقی از مشاهده و مصاحبه)به جست وجوی مراحل چهارگانه ای که مدارس در آن قرار دارند و میزان استفاده از ICT و تجهیزات و موانع موجود پرداخته است. والن و فرانکلن [۵۶](۲۰۰۱) به بیان خصوصیات عمومی مطالعات کیفی پرداخته و داده های حاصل از گفتگوی با افراد مورد مطالعه، و مشاهده ی رفتار آنها را جزء روش های غالب برای جمع آوری داده ها عنوان داشته اند. فرایند مشاهده در این پژوهش به صورت غیر مشارکتی انجام شده است. بر این اساس کلاسهای درس، اتاق کامپیوتر و در کل تمام نقاط مدرسه مورد مشاهده قرار گرفت (به نقل از مهرام و همکاران، ۱۳۸۵).
همچنین از مصاحبه در جهت جمعآوری دادهها بهرهگیری شده است. با این وصف از مصاحبهی ساختاریافته و ارائه سوالاتی از پیش مشخص شده با هدف بررسی سوال مورد نظر بهرهگیری شده است.
برای تهیه سوالات پرسشنامه و مصاحبه و تهیه چک لیست، محقق از منابع مرتبط به پژوهش نیز بررسیهای لازم را به عمل آورده و در ساخت ابزار از آنها کمک گرفته است. از جمله این منابع می توان به عطاران (۱۳۸۳)، حسینی (۱۳۸۶) و … اشاره نمود. همچنین از راهنمایی استاد راهنما و سایر متخصصان در این حیطه استفاده شد.
در پژوهش حاضر، جهت پاسخگویی به چهار پرسش تحقیق و به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز، از پرسشنامه استفاده گردید (پیوست).
۱- پرسشنامه وضعیت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات: این پرسشنامه مشتمل بر بخشهای اصلی زیر می باشد:
الف) ویژگیهای فردی
در این بخش برای معلمان مشخصاتی نظیر، جنسیت، رشته تدریس، سالهای خدمت در آموزش و پرورش به عنوان معلم مورد سوال قرار خواهد گرفت.
ب) میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات
این بخش از پرسشنامه که از ادبیات تحقیق استخراج، و با نظارت استاد راهنما و مشاور چندین بار مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفتند دارای شش مولفه اصلی و ۶۳ سوال است. مولفه ۱، ۲، ۳ مربوط به سوال اول پژوهش (نوع و میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس معلمان چقدر است؟)، مولفه ۴ مربوط به سوال دوم پژوهش (نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در روش های تدریس معلمان چیست؟)، مولفه پنجم مربوط به سوال سوم پژوهش (میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تهیه و تولید مواد و منابع آموزشی چقدر است؟) و بالاخره مولفه ششم مربوط به سوال چهار پژوهش (موانع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ی درسی مدارس متوسطه چیست؟)می باشند. که این سوالات شامل: نوع و میزان استفاده از کامپیوتر و نرم افزارهای کامپیوتری (شامل ۱۰ سوال)، نوع و میزان استفاده از اینترنت و سرویسهای اینترنتی (شامل ۱۳ سوال)، نوع و میزان استفاده از تلویزیون و ویدئوپروژکتور (شامل ۲ سوال) و نقش کامپیوتر، اینترنت، تلویزیون و ویدئو پروژکتور و نرم افزارهای آنها در روش تدریس (شامل ۱۱ سوال) و نقش کامپیوتر، اینترنت، تلوزیون و ویدئو پروژکتور و نرم افزارهای آنها در تهیه و تولید مواد و منابع آموزشی(شامل ۸ سوال) و موانع کاربرد کامپیوتر، اینترنت، تلوزیون و ویدئو پروژکتور و نرم افزارهای آنها در برنامه درسی (شامل ۱۰ سوال). این پرسشنامه در مقیاس چند درجهای لیکرت تهیه شده و طیف آن از: بسیار کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد (پنج درجهای)، میباشد. پرسشنامه مذکور در بین معلمان مدارس متوسطه توزیع گردید. سئوالات اختصاصی مربوط به پرسشنامه میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول ۳-۳ اطلاعات مربوط به پرسشنامه

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید