تاثیر دوبرنامه تمرین(پیوسته و گسسته) بر عوامل خطر زای قلبی عروقی زنان میانسال غیر ورزشکار- قسمت 5

تاثیر دوبرنامه تمرین(پیوسته و گسسته) بر عوامل خطر زای قلبی عروقی زنان میانسال غیر ورزشکار- قسمت 5

3- دوروش تمرین (گسسته و پیوسته) تأثیرمتفاوتی برمیزان تری گلیسیرید زنان میانسال غیرورزشکار دارد.
4- دوروش تمرین (گسسته و پیوسته) تأثیرمتفاوتی برمیزان کلسترول زنان میانسال غیرورزشکار دارد.
5- دوروش تمرین (گسسته و پیوسته) تأثیرمتفاوتی برمیزان پروتئین واکنشگرC زنان میانسال غیرورزشکار دارد.
6- دوروش تمرین (گسسته و پیوسته) تأثیرمتفاوتی برمیزان سیستاتین C زنان میانسال غیرورزشکار دارد.
فصل سوم
روش تحقیق
در فصل های قبل، هدف از مطالعه،مفاهیم بنیادی و تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع بیان شدند. در این بخش ابتدا ویژگی های جامعه آماری و نمونه های انتخاب شده در این تحقیق بیان شده است. متغیرهای تحقیق، ابزار و وسایل مورد نیاز برای اندازه گیری آن ها توضیح داده شده اند و سپس روش انجام کار، اندازه گیری متغیر های ضمیمه ای و نحوه‌ی انجام آزمایش ها ارائه و در نهایت روش های آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها تشریح شده اند.
3-1-روش تحقیق
روش این تحقیق به صورت نیمه تجربی است که در سه گروه به صورت پیش آزمون و پس آزمون انجام گرفته است.
3-2- جامعه آماری،روش نمونه گیری ونمونه ها
جامعه آماری این تحقیق را زنان میانسال شهر سیرجان تشکیل دادند که داوطلب شرکت در تحقیق بودند . ازبین چند نفر داوطلب تعداد 45 نفر واجدین شرایط به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه تمرین گسسته ،تمرین پیوسته و کنترل تقسیم شدند.
3-3-متغیر های تحقیق
متغیر مستقل: نوع برنامه تمرین( گسسته و پیوسته)
متغیر های وابسته: LDL,HDL,TG,،سیستاتین c ،کلسترول
3-4- ابزارو وسایل تحقیق
۱- کیت اندازه گیری لیپو پروتئین های سرم ساخت شرکت پارس آزمون جهت اندازه گیری تغییرات لیپو پروتئین آزمودنی ها
2 – کیت اندازه گیری تری گلیسیرید ساخت شرکت پارس آزمون جهت اندازه گیری تغییرات تری گلیسرید سرم آزمودنی ها
3-ترازوی دیجیتال مدل، PSO6، ساخت کشور آلمان، کمپانی Beurer با دقت ۱ ۰/۰ کیلوگرم برای اندازه گیری وزن آزمودنی ها
4-قدسنج دیواری مدل 206، ساخت کشور آلمان، کمپانی Seca، با دقت ۱ سانتی متر برای اندازه گیری قد آزمودنی ها
5- کیت اندازه گیری سیستاتینC ساخت آلمان جهت اندازه گیری تغییرات سیستاتین سرم آزمودنی ها
3-5- روش اجرای تحقیق
ابتدا در یک جلسه توجیهی بطور واضح موضوع تحقیق، هدف اجرای آن و مراحل اجرای تمرین و نحوه اجرای آزمون ها برای آزمودنی ها توضیح داده شد ، اندازه گیری های بدن سنجی انجام گرفت و آزمودنی ها فرم های مشخصات و رضایت نامه آگاهانه را تکمیل کردند. یک روز قبل از شروع برنامه تمرینی کلیه آزمودنی ها در ساعت 7 صبح آزمایش خون پیش آزمون را به صورت ناشتا انجام دادند و سپس در گروه های خود هفته ای سه جلسه به تمرین پرداختند.گروه کنترل در این مدت در هیچ گونه فعالیت ورزشی منظم شرکت نکردند. روز بعد از آخرین جلسه تمرین ،کلیه آزمودنی ها مشابه شرایط پیش آزمون اندازه گیری های قد و وزن و خونگیری را انجام دادند.
3-6- روش اندازه گیری متغیرها
برای اندازه گیری وزن، آزمودنی ها با حداقل لباس بدون کفش روی ترازو به صورت صاف سر روبه جلو ایستادند و وزن آنها به کیلوگرم بر روی ترازوی دیجیتال اندازه گیری شد.
قد آزمودنی ها با بهره گرفتن از متر نواری که روی دیوار نصب شده بود اندازه گیری شد. آزمودنی ها بدون کفش پشت به دیوار به صورتی که پاشنه پا، باسن و سر آنها به دیوار چسبیده بود قرار گرفتند و قد آنها اندازه گیری شد.
برای اندازه فشارخون، آزمودنی ها در حالت خوابیده و بعد از 10دقیقه استراحت که ضربان قلب آنها به حالت استراحت برگردد از دست چپ آزمودنی ها با بهره گرفتن از فشارسنج جیوه ای اندازه گیری شد.
3-7- پروتکل تمرین
مدت زمان انجام تمرین هشت هفته بود که برای هردو گروه تمرینی به صورت یکسان هرجلسه 60 دقیقه ،3 روز در هفته و به صورت یک روز در میان انجام گرفت. آزمودنی های گروه پیوسته یک جلسه در روز فعالیت ورزشی را انجام دادند و آزمودنی های گروه گسسته همان برنامه را به دو قسمت تقسیم کردند و در دو نوبت صبح و عصر انجام دادند. برنامه تمرین هرجلسه برای گروه پیوسته شامل 10 دقیقه در شروع جلسه تمرین مربوط به گرم کردن ، 40 دقیقه برنامه تمرینی اصلی و 10 دقیقه برگشت به حالت اولیه در نظر گرفته شد. و گروه تمرین گسسته در هر جلسه 5 دقیقه گرم کردن، 20 دقیقه تمرینات اصلی و 5 دقیقه سرد کردن را اجرا کردند که در روز دو مرتبه انجام می شد.مرحله گرم کردن شامل دو نرم و حرکات کششی ایستا و پویا و مرحله بازگشت به حالت اولیه شامل حرکات کششی بود. برنامه تمرین اصلی نیز شامل پیاده روی و تمرینات ایروبیک بود که به صورت حرکات موزون برای قسمت های مختلف بدن انجام گرفت. شدت تمرین از 50-55 درصد در هفته اول شروع شد و هر دو هفته 5 درصد به آن اضافه گردید به صورتی که در دو هفته آخر با شدت 65-70 درصد ضربان قلب حداکثر تمرین کردند. آزمودنی های گروه کنترل در این مدت در هیچ فعالیت ورزشی منظم شرکت نکردند و فعالیت های روزانه خود را انجام می دادند.
3-8- تجزیه وتحلیل آماری متغیرها
در این پژوهش از شاخص های آمار توصیفی همچون میانگین، انحراف معیار، حداکثر و حداقل جهت توصیف متغیر ها استفاده شد.همچنین به منظور تعیین معناداری کلیه فرضیه های تحقیق از روش تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد، به این صورت ک

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

ه ابتدا نمرات پیش آزمون از پس آزمون کسر گردید و تفاضل نمرات در هر گروه محاسبه شد سپس با بهره گرفتن از تحلیل واریانس یک طرفه میانگین گروه ها مقایسه شد و در صورت وجود اختلاف معنی دار در بین گروه ها جهت پیدا کردن محل تفاوت از آزمون تعقیبی توکی استفاده گردید .برای رسم نمودار، برای محاسبات آماری از نرم افزار spss13 و برای رسم نمودارها از برنامه Excel استفاده شد.
فصل چهارم
توصیف یافته ها
در فصل سوم تحقیق جامعه آماری، نمونه آماری،متغیر های پژوهش، وسایل و ابزار اندازه گیری، روش های جمع آوری اطلاعات، روش اجرای پژوهش و روش های آماری معرفی شدند. در این فصل نتایج به دست آمده با بهره گرفتن از آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت. در بخش توصیفی ویژگی های توصیفی گروه های تحقیق با میانگین و انحراف معیار به صورت جدول نشان داده شده است.
در بخش آمار استنباطی نیز با بهره گرفتن از آزمون تحلیل واریانس یک راهه فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند که در صورت منفی دار بودن از آزمون تعقیبی توکی برای تعیین محل اختلاف استفاده شد.
4-1- توصیف یافته ها
در جدول 4-1 اطلاعات و ویژگی های آزمودنی های سه گروه تحقیق در متغیرهای قد، وزن، شاخص توده بدن و سن به صورت میانگین و انحراف معیار آورده شده است.
در جدول 4-2 اطلاعات توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق شامل لیپوپروتئین کم چگال(LDL)، لیپوپروتئین پر چگال (HDL)، تری گلیسیرید(TG)، کلسترول وسیستاتینC آزمودنی ها به صورت میانگین و انحراف معیار نشان داده شده است.
جدول4-1- اطلاعات توصیفی مربوط به مقادیر LDL، HDL، TG، کلسترول وسیستاتینC آزمودنی های سه گروه تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

دیدگاهتان را بنویسید