تحلیل و تعیین نوع ارتباط میان روش‌های مختلف تامین مالی با ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک- قسمت 7

تحلیل و تعیین نوع ارتباط میان روش‌های مختلف تامین مالی با ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک- قسمت 7

  • ریسک سیستماتیک:
  • ریسک غیر سیستماتیک:

بازده واقعی(): بازده سرمایه گذاری در سهام عادی، در یک دوره معین، با توجه به قیمت اول و آخر دوره و منافع حاصل از مالکیت، بدست می‌آید.منافع حاصل از مالکیت در دوره‌هایی که شرکت، مجمع برگزار کرده باشد به سهامدار تعلق می‌گیرد و در دوره هایی که مجمع، برگزار نشده باشد منافع مالکیت؛ برابر صفر خواهد بود. بازده سرمایه گذاری در سهام، با بهره گرفتن از رابطه زیر قابل محاسبه است:
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
Rit =
که در آن:
= قیمت سهام در پایان دوره t
= قیمت سهم در ابتدای دوره t یا پایان دوره t-1
= منافع حاصل از مالکیت سهام که در دوره t به سهامدار تعلق گرفته است.
که این منافع به شکل‌های مختلفی به سهامداران پرداخت می‌شود که عمده ترین آنها عبارتند از: سود نقدی، افزایش سرمایه از محل اندوخته(سهام جایزه)، افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی، تجزیه سهام، تجمیع سهام.
=
: درصد افزایش سرمایه (از محل اندوخته یا آورده نقدی و مطالبات)
:C آورده نقدی به هنگام افزایش سرمایه است

  • بازده بازار(Rm):

جهت محاسبه نرخ بازده بازار از شاخص کل قیمت سهام و بازده سهام استفاده می‌گردد. دلیل انتخاب شاخص کل قیمت و بازده سهام این است که نقص اساسی موجود در شاخص کل قیمت سهام در آن وجود ندارد. زیرا یکی از نارسائی‌های شاخص کل قیمت سهام آن است که عامل مهم تأثیر گذار بر تغییرات قیمتی یعنی میزان سود تخصیص یافته در مجامع عمومی سالانه شرکت‌ها را در نظر نمی گیرد و از نمایش روند بازده واقعی اوراق بهادار موجود در سبد شاخص و یا نمایان ساختن علت و ماهیت حرکت‌های قیمت ناتوان است. طبعاً تعبیر و تفسیر و استنباط صحیح تر شاخص مستلزم معیار دیگری می‌باشد که بتواند عوامل مؤثر بر روند تغییرات قیمتی سهام در بورس را نمایان سازد (عبداله زاده، 1382، 24). در این زمینه شاخص کل قیمت و بازده سهام به عنوان شاخص مناسبی است که می‌تواند میزان تأثیر عامل سود تقسیمی در شاخص قیمت را مورد سنجش قرار دهد.
بر همین اساس نرخ بازده ماهیانه مجموعه اوراق بهادار بازار با بهره گرفتن از فرمول زیر از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1392 محاسبه می‌شود.
Rm =
بازده بدون ریسک(Rf): عبارتست از متوسط نرخ بازدهی که سرمایه گذاران بدون تحمل ریسک انتظار کسب آن را دارند. اوراق بهاداری را که هیچ گونه ریسک سیستماتیک ندارند، اوراق بهادار بدون ریسک می‌نامند (پی نو،1383).
3-6-2- شیوه‌های تامین مالی درون سازمانی

  • جریانهای نقد عملیاتی:

نوسان جریانهای نقدی عملیاتی نشان دهنده نوسان و عدم اطمینان نسبت به محیط عملیاتی شرکت است. پر نوسان بودن محیط عملیاتی، خطای پیش بینی‌ها و برآوردها را افزایش می‌دهد (دیچو و دیچو، 2002). پایین بودن جریانهای نقدی عملیاتی موجب می‌گردد تا اعتباردهندگان در مورد دریافت مبالغ اصل و بهره اعتبارات خود احساس نگرانی کنند.
رشد فروش
یکی از شاخص‌های ارزیابی فعالیت شرکت می‌باشد. رشد مستمر درآمد فروش و سود منجر به آن می‌شود که بازار ریسک کمتری را برای شرکت در نظر بگیرد.
برای محاسبه نرخ رشد فروش شرکت در سال iاز فرمول زیر استفاده می‌شود:(سلیمان امیری، غلامرضا، 1381).

SGRiq= نرخ رشد فروش
Sq= فروش در سال پایه
Sq-1 = فروش در سال قبل

  • سود انباشته:

: سو د انباشته شرکت در سال T ام
3-6-3- شیوه تامین مالی برون سازمانی

  • دریافت تسهیلات اعطایی بلند مدت( LE)

از طریق جمع جبری دریافت تسهیلات با باز پرداخت اصل تسهیلات محاسبه می‌گردد.
3-6-4- متغیر‌های کنترلی

  • اندازه شرکت(size)

در این پژوهش برای اندازه گیری اندازه شرکت از معیار لگاریتم فروش استفاده می‌شود.

  • اهرم مالی(LEV)

نسبت این اهرم بیانگر آن است که شرکت تا چه حد به تامین مالی از طریق ایجاد بدهی( استقراض) به جای افزایش سرمایه متکی است و در واقع چند درصد از كل دارایی‌ها متعلق به بستانكاران است که از تقسیم جمع کل بدهی‌ها به جمع کل دارای‌ها بدست می‌آید. این نسبت به صورت زیر محاسبه می‌گردد:
برابر با کل بدهی تقسیم بر ارزش بازار سرمایه در ابتدای دوره.
بازده دارایی‌ها (ROA)
نسبت سود خالص به دارایی سود خالص تقسیم بر ارزش دفتری دارایی
درصد سود تقسیمیDIVIDEND YIELD) )
درصد سود پرداخت شده به حقوق صاحبان سهام

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع متغیر متغیرها تعریف عملیاتی متغیرها نماد نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق
وابسته ریسک ریسک سیستماتیک systematic Risk

دیدگاهتان را بنویسید