تعيين ارتباط بین کیفیت زندگی کاری (QWL) و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملی استان گیلان در سال 90-91- قسمت 20
This illustration is a JPG File

تعيين ارتباط بین کیفیت زندگی کاری (QWL) و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملی استان گیلان در سال 90-91- قسمت 20

000/1

** سطح معناداری در سطح 01/0
با توجه به ضریب همبستگی محاسبه شده به میزان (243/0) بین تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد و برای بررسی معنی دار بودن این رابطه از آزمون (tr) استفاده شده است. با توجه به tr محاسبه شده (61/3) که از t جدول در سطح 01/0 (617/2) با توجه به درجه آزادی 208 بزرگتر است، نشان دهنده این مطلب است که رابطه بین تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم و تعهد سازمانی با 99/0 اطمینان معنی دار است. همچنین این همبستگی مستقیم مثبت است، یعنی با افزایش نمره تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم ، نمره تعهد سازمانی افزایش می یابد.
برای بررسی شدت همبستگی از فرمول ضریب تعیین استفاده شده است، که ضریب تعیین نشان
می دهد چند درصد واریانس متغیر y ( متغیر ملاک) را می توان به وسیله متغیر x ( متغیر پیش بین) تبیین کرد. و ضریب تعیین محاسبه شده (5%) نشان می دهد که تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم توانسته فقط به مقدار 5درصد واریانس تعهد سازمانی را تبیین کند.
با عنایت به معنادار شدن رابطه بین تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم با تعهد سازمانی می توانیم با 99/0 اطمینان بیان کنیم که فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه بین تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم و تعهد سازمانی کارکنان بانک رابطه وجود دارد، تأیید می شود.
بررسی فرضیه فرعی چهارم
بین قانونگرایی در سازمان با تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی رابطه وجود دارد.
جدول (4-13) توزیع ضریب همبستگی بین قانونگرایی در سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرها قانونگرایی در سازمان تعهد سازمانی Cd سطح  R
جدول
d.f سطح معناداری tr T
جدول
قانونگرایی در سازمان 000/1 **211/0 4% 01/0 181/0 208 000/0 61/3 617/2
تعهد سازمانی **243/0 000/1

** سطح معناداری در سطح 01/0
با توجه به ضریب همبستگی محاسبه شده به میزان (211/0) بین قانونگرایی در سازمان و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد و برای بررسی معنی دار بودن این رابطه از آزمون (tr) استفاده شده است. با توجه به tr محاسبه شده (11/3) که از t جدول در سطح 01/0 (617/2) با توجه به درجه آزادی 208 بزرگتر است، نشان دهنده این مطلب است که رابطه بین قانونگرایی در سازمان و تعهد سازمانی با 99/0 اطمینان معنی دار است. همچنین این همبستگی مستقیم مثبت است، یعنی با افزایش نمره قانونگرایی در سازمان ، نمره تعهد سازمانی افزایش می یابد.
برای بررسی شدت همبستگی از فرمول ضریب تعیین استفاده شده است که ضریب تعیین نشان
می دهد چند درصد واریانس متغیر y ( متغیر ملاک) را می توان به وسیله متغیر x ( متغیر پیش بین) تبیین کرد. ضریب تعیین محاسبه شده (4%) نشان می دهد که قانونگرایی در سازمان توانسته فقط به مقدار 4 درصد واریانس تعهد سازمانی را تبیین کند.
با عنایت به معنادار شدن رابطه بین قانونگرایی در سازمان با تعهد سازمانی می توانیم با 99/0 اطمینان بیان کنیم که فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه بین قانونگرایی در سازمان و تعهد سازمانی کارکنان بانک رابطه وجود دارد، تأیید می شود.
بررسی فرضیه فرعی پنجم
بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری با تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی رابطه وجود دارد.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
جدول (4-14) توزیع ضریب همبستگی بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری با تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرها وابستگی اجتماعی زندگی کاری تعهد سازمانی Cd سطح  R
جدول
d.f سطح معناداری
برای

دیدگاهتان را بنویسید