دلالی در نظام حقوقی ایران- قسمت ۲

دلالی در نظام حقوقی ایران- قسمت ۲

۲-۴-۳-۲-وجوه اشتراک دلالی و عاملیت تجاری ۴۴
۲-۴-۳-۳-وجوه افتراق دلالی و عاملیت تجاری ۴۵
۲-۴-۴-وجوه اشتراک و افتراق دلالی درقانون تجارت و برخی از رشته های مهم دلالی ۴۶
۲-۴-۴-۱-وجوه اشتراک و افتراق دلالی و کارگزاری بورس اوراق بهادار ۴۶
۲-۴-۴-۱-۱-وجوه اشتراک دلالی و کارگزاری بورس اوراق بهادار ۴۶
۲-۴-۴-۱-۲-وجوه افتراق دلالی و کارگزاری بورس اوراق بهادار ۴۸
۲-۴-۵-وجوه اشتراک و افتراق دلالی و دلالان بیمه ۴۹
۲-۴-۵-۱-وجوه اشتراک دلالی و دلالان بیمه ۴۹
۲-۴-۵-۲-وجوه افتراق دلالی و دلالان بیمه ۵۱
۲-۴-۶-شرایط حاکم بر دلالی ۵۳
۲-۴-۶-۱- شرایط حاکم بر دلالی در قانون تجارت ۵۵
۲-۴-۶-۲- شرایط حاکم بر دلالی در قانون راجع به دلالان ۵۷
۲-۴-۶-۳- شرایط حاکم بر دلالی در آئین نامه دلالان معاملات ملکی ۵۷
۲-۴-۶-۳-۱-شرایط اخذ پروانه دلالی معاملات ملکی ۵۹
۲-۴-۶-۳-۲-وظایف و مسئولیتهای دلالان معاملات ملکی ۶۰
۲-۴-۶-۳-۳-نظارت بر نحوه عملکرد دلالان معاملات ملکی ۶۱
۲-۴-۶-۳-۴-تعرفه حق الزحمه دلالان معاملات ملکی ۶۴
۲-۵-تعهدات دلال بعنوان تاجر ۶۵
۲-۵-۱-ثبت در دفتر تجارتی ۶۶
۲-۵-۲-داشتن دفاتر تجاری ۶۷
فصل سوم: آثار قرارداد دلالی
۳-۱-رابطه حقوق دلال با طرفین معامله ۷۱
۳-۱-۱-در مواردی که دلال نماینده یکی از طرفین است ۷۲
۳-۱-۲-در مواردی که دلال نماینده هر دو طرف است ۷۳
۳-۲-تکالیف و تعهدات دلال ۷۴
۳-۲-۱-تنظیم قرارداد دلالی ۷۵
۳-۲-۲-تکلیف دلال به افشاء اطلاعات ۷۹
۳-۲-۲-۱-مطلع نمودن طرفین معامله از جزئیات راجع به معامله ۷۹
۳-۲-۲-۲-اعلام منتفع یا سهیم بودن در معامله ۸۱
۳-۲-۳-حفظ نمونه مال التجاره تا زمان ختم معامله ۸۲
۳-۲-۴-ثبت عملیات دلالی در دفتر مخصوص ۸۳
۳-۳-مسئولیت دلال ۸۴
۳-۳-الف-شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی ۸۶
۳-۳-ب-مسئولیت قهری دلال ۸۷
۳-۳-۱-حفظ اسناد و اشیاء ۹۲
۳-۳-۲-صحت امضاء و اعتبار اسناد ۹۵
۳-۳-۳-سهیم یا منتفع بودن دلالی در معامله ۹۶
۳-۳-۴-ارزش و جنس کالا ۹۷
۳-۳-۵-عدم مداخله در ا جراء تعهدات طرفین ۹۸
۳-۳-۶-عدم افشاء اسرار ۹۹
۳-۳-۷-عمل خلاف مقررات دلالی ۱۰۱
۳-۴-حقوق دلال ۱۰۲
۳-۴-۱-اجرت یا حق الزحمه دلال ۱۰۳
۳-۴-۱-الف-تمام شدن معامله به وساطت دلال ۱۰۴
۳-۴-۱-ب-معامله مورد وساطت از معاملات ممنوعه نباشد ۱۰۷
۳-۴-۱-ج-عدم اقدام به نفع طرف دیگر معامله یا دریافت وجهی برخلاف عرف تجاری ۱۰۸
۳-۴-۱-د-تحقق شرایط تعلیقی معامله ۱۰۸
۳-۴-۱-ه-عدم ارتباط فسخ معامله به عمل دلال ۱۰۹
۳-۴-۱-۱-میزان اجرت ۱۱۰
۳-۴-۱-۲-مخارج ۱۱۱
۳-۴-۱-۳-مسئول پرداخت اجرت و مخارج ۱۱۲
-۵-۳حقوق تطبیقی ۱۱۴
۳-۵-۱-وضعیت کلی دلالی درمنابع فقهی ۱۱۵
۳-۵-۱الف-اجرت دلال ۱۱۵
۳-۵-۱-ب-تصرفات دلال ۱۱۶
۳-۵-۲-وضعیت دلالی درقانون تعهدات سوئیس ۱۱۷
۳-۵-۲-الف-اجرت دلال ۱۱۷
۳-۵-۲-ب-تصرفات وتکالیف دلال ۱۱۸
۳-۵-۳-شرایط دلالی درحقوق آمریکا ۱۱۹
۳-۵-۴-مقایسه برخی از نظامهای حقوقی درپاره ای از زمینه های دلالی ۱۲۲
۳-۵-۴-الف-تعریف وماهیت دلالی درنظامهای حقوقی مختلف ۱۲۲
۳-۵-۴-ب-اجرت دلال درنظامهای حقوقی مختلف ۱۲۴
۳-۵-۴-ج-تکالیف ومسئولیتهای دلال درنظامهای حقوقی مختلف ۱۲۶
فصل چهارم: انحلال قرارداد دلالی
۴-۱-فسخ قرارداد دلالی ۱۲۹
۴-۱-۱-عزل آمر ۱۲۹
۴-۱-۲-استعفای دلال ۱۳۱
۴-۲-سلب یا محدودکردن حق عزل یا استعفاء ۱۳۳
۴-۳-موارد انفساخ قرارداد دلالی ۱۳۵
۴-۳-۱-موت و جنون آمر یا دلال ۱۳۵

دیدگاهتان را بنویسید