مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین
Two entangled paper arrows

مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲
بخش اول: شناخت جنین………………………………………………………………………………………………………….۶
مبحث اول : شناخت فیزیولوژی جنین……………………………………………………………………………………..۷
گفتار اول : تعریف لغوی حمل و جنین…………………………………………………………………………………..۷
گفتار دوم : تعریف پزشکی و بیولوژی جنین……………………………………………………………………………۸
گفتار سوم : دوره رشد جنین از نظر فقهی………………………………………………………………………………۱۰
گفتار چهارم : تکوین و تکامل جنین در نظام حقوقی ایران………………………………………………………..۱۳
مبحث دوم : شناخت حقوقی جنین……………………………………………………………………………………….۱۴
گفتار اول: اهلیت جنین……………………………………………………………………………………………………..۱۵
الف: اهلیت جنین در قوانین ایران……………………………………………………………………….۱۶
ب : بررسی تطبیقی اهلیت جنین………………………………………………………………………۱۷
گفتار دوم: نسب جنین………………………………………………………………………………………………………۱۸
الف : جنین و نسب مشروع………………………………………………………………………………………۱۸
۱: اثبات نسب پدری…………………………………………………………………………………………..۱۹
۲ : اثبات نسب ناشی از نزدیکی به شبهه………………………………………………………………..۲۲
۳: اثبات نسب مادری…………………………………………………………………………………………۲۴
ب: جنین و نسب نامشروع………………………………………………………………………………………۲۴
۱: اثبات نسب ناشی از زنا…………………………………………………………………………………..۲۴
۲ : اثبات نسب ناشی از نکاح باطل……………………………………………………………………….۲۵
بخش دوم- نحوه برخورداری جنین از حقوق مدنی…………………………………………………………۲۶
مبحث اول- حقوق مالی جنین……………………………………………………………………………………………….۲۷
گفتار اول- مالکیت جنین نسبت به اعیان…………………………………………………………………………………..۲۷
الف- هبه به جنین…………………………………………………………………………………………………………..۲۹
ب وصیت تملیکی…………………………………………………………………………………………………………..۳۱
گفتار دوم- بهرهمندی جنین از منافع اموال…………………………………………………………………………………۳۵
الف- حق انتفاع……………………………………………………………………………………………………………..۳۶

دیدگاهتان را بنویسید