منبع تحقیق با موضوع
۷-۱۲، شته،، (اعتباریان،، ۱۳۷۶)
Abstract energy swirl pattern

منبع تحقیق با موضوع ۷-۱۲، شته،، (اعتباریان،، ۱۳۷۶)

دیدگاهتان را بنویسید